Podmienky prijatia
  • V zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dosiahla dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.
  • V špecializovanom zariadení (ŠpZ) sa poskytuje sociálna služba FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa príl. č. 3 Z.č. 448/2008 Z.z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia.