Služby

1. Obslužné činnosti

 • ubytovanie: klienti sú ubytovaní v 1- až 4- posteľových izbách bez sociálneho zariadenia, sociálne zariadenia sú spoločné na chodbách. Izby sú štandardne vybavené.
 • stravovanie: klientom poskytujeme 5x denne stravu v súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a regionálne zvyklosti.
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
2. Odborné činnosti
 • základné sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť cestou ADOS
 • pracovná terapia
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
3. Ďalšie činnosti
 • poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi
 • požičiavanie pomôcok
 • úschova cenných vecí
 • záujmová činnosť.

Aktivity