DOSS - Dom sociálnych služieb n.o.,

Kráľovský CHlmec

o nás

DOSS – Dom sociálnych služieb je nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení v zmysle Z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.
Sme neverejný poskytovateľ sociálnych služieb a fungujeme od roku 1999, v roku 2008 sme začali poskytovať sociálne služby pobytovou formou.

O prijímateľov sociálnych služieb sa stará kvalifikovaný 16-členný personál v príjemnom rodinnom prostredí.

Kapacita nášho zariadenia je 24 prijímateľov sociálnej služby (15 prijímateľov v špecializovanom zariadení a 9 prijímateľov v zariadení pre seniorov), preto môžeme povedať, že sme zariadenie rodinného typu, kde sa ku každému prijímateľovi pristupuje individuálne a naším cieľom je, aby sme prijímateľom vytvorili atmosféru rodinného prostredia.
Sociálne služby, ktoré poskytujeme: ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a ostatné služby podľa zákona o sociálnych službách.
Špecializované zariadenie je zamerané na fyzické osoby s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a na demencie rôzneho typu.

Budova zariadenia sa nachádza v širšom centre mesta Kráľovský Chlmec, v blízkosti sú ordinácie lekárov, nemocnica, obchody, kostol, lekárne. V areáli zariadenia sa nachádza terasa na letné posedenia a aktívne trávenie voľného času, zeleninové a kvetinové vyvýšené záhony, o ktoré sa naši prijímatelia spolu s personálom od jari do jesene starajú v rámci rozvoja pracovných zručností a z ktorej bylinky a plody využívame aj v našej kuchyni.
Budova prešla v roku 2018 čiastočnou rekonštrukciou, bola k nej pribudovaná nová prístavba, v ktorej sa nachádza jedáleň, kuchyňa, sklady, štyri 2-posteľové izby, z toho 1 izba apartmánového typu. Na poschodí sa nachádzajú kancelárie, sklady a zázemie pre zamestnancov. Celá budova ako aj vonkajší areál vyhovujú podmienkam bezbariérového prístupu.

Strategickou víziou DOSS n.o. je trvalé zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb s rešpektovaním práv, slobôd a hodnôt všetkých prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov, ale aj záujemcov o sociálnu službu a v neposlednom rade našich zamestnancov. Naším poslaním je poskytovať dostupné a kvalitné sociálne služby, ktoré svojím rozsahom, formou a spôsobom umožňujú prijímateľom sociálnych služieb prežívať dôstojný život v rodinnom prostredí za zachovania ich ľudských práv a slobôd, aktivizovať a podporovať ich pri každodenných činnostiach smerujúcich k zachovaniu ich ľudskej dôstojnosti a sebestačnosti.
Najväčšou hodnotou, ktorú by sme ako poskytovateľ sociálnych služieb chceli dosiahnuť, je vytvorenie prostredia s rodinnou atmosférou, vytvorenie dôverného vzťahu medzi prijímateľmi sociálnych služieb a personálom a služby čo najviac orientovať na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb.
Hlavným poslaním je zabezpečiť prijímateľom sociálnych služieb dôstojné a príjemné podmienky na život, vytvoriť im také prostredie, aby sa cítili ako doma, kde z rôznych dôvodov nemohli ostať (nevyhovujúce podmienky, nemajú príbuzných, resp. tí sa o nich nemôžu alebo nevedia postarať). Pomôcť im zlepšiť ich momentálny stav až do takej miery, že by boli schopní vrátiť sa do domáceho prostredia, resp. využívať terénnu alebo ambulantnú formu sociálnej služby alebo aspoň čo najdlhšie zachovať ich stav na rovnakej úrovni, resp. aby sa nezhoršoval.
Hlavným cieľom je neustále zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, pracovných podmienok zamestnancov a celkovo kvality poskytovaných sociálnych služieb.
Aby prijímateľ čo najdlhšie zotrval po mentálnej aj zdravotnej stránke minimálne na takej úrovni, ako keď prišiel do zariadenia alebo ju zlepšiť.

 1. Neustále zvyšovanie kvality a efektivity poskytovaných sociálnych služieb s ohľadom na spokojnosť prijímateľov, ich rodinných príslušníkov a iné zainteresované strany
 2. Neustále zlepšovanie životných podmienok prijímateľov – vytváranie vhodného, príjemného, bezpečného a dôstojného prostredia
 3. Neustále zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov a zamedzenie ich vysokej fluktuácie – ich dostatočný počet, benefity, spoločné akcie, vzdelávanie, finančná motivácia, zabezpečenie pracovných a ochranných pomôcok a prostriedkov a bezpečného pracovného prostredia
 4. Neustále zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných sociálnych služieb zabezpečením ďalšieho vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a praktických zručností personálu (plán kontinuálneho vzdelávania)
 5. Poskytovanie komplexnejších služieb (napr. zabezpečenie pravidelných lekárskych návštev v zariadení, využívanie rôznych druhov terapií, fyzioterapia, bazálna stimulácia a pod.)
 6. Plnenie plánu externej supervízie (plán supervízie)
 7. Zriadenie a udržiavanie vonkajších priestorov na aktívny oddych klientov a rozvoj ich pracovných zručností (terasa s lavicami a stolmi, mobilné záhradky, bylinková a kvetinová výsadba)
 8. Vytváranie podmienok na implementáciu štandardov kvality do praxe
 9. Rekonštrukcia starej časti budovy (výmena strechy a montáž solárnych panelov, resp. fotovoltaiky na zníženie nákladov na energie a oprava fasády s prekrytím vstupných častí), úprava prístupových chodníkov, zriadenie návštevnej miestnosti a estetizácia vonkajšieho aj vnútorného prostredia.

Služby

Obslužné činnosti

Obslužné činnosti

 • ubytovanie: klienti sú ubytovaní v 2- až 3- posteľových izbách bez sociálneho zariadenia, sociálne zariadenia sú spoločné na chodbách. Izby sú štandardne vybavené. 1 izba je apartmánového typu (s vlastným sociálnym zariadením, kuchynským kútom, 2-posteľová)
 • stravovanie: klientom poskytujeme 5x denne stravu v súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a regionálne zvyklosti.
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Odborné činnosti

 • základné sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť cestou ADOS
 • pracovná terapia na rozvoj pracovných zručností
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Odborné činnosti

Ďalšie činnosti

Ďalšie činnosit

 • poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi
 • požičiavanie pomôcok
 • úschova cenných vecí
 • záujmová činnosť

Aktivity

 • oslavy narodenín, oslavy MDŽ, dňa matiek
 • vystúpenia detí z MŠ, ZŠ, ZUŠ
 • grilovačky, letné posedenia spojené s prácami v kvetinovej a zeleninovej záhradke
 • pravidelné pohybové a relaxačné cvičenia
 • aktivizácia klientov – tréningy pamäte, kvízy, práca so slovami, so spomienkami, spoločenské hry.
 • vychádzky do okolia spojené s návštevou kultúrnych podujatí, kostola, cukrárne a pod.
 • zapájanie sa do bežných činností v zariadení – pomoc pri výzdobe, výroba veľkonočných a vianočných ozdôb, zdobenie stromčeka, drobné pomocné práce
 • práca s rôznymi druhmi materiálov, napr. papier, látky, hlina, atď…

Aktivity

Podmienky prijatia

 • V zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dosiahla dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • V špecializovanom zariadení (ŠpZ) sa poskytuje sociálna služba FO, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa príl. č. 3 Z.č. 448/2008 Z.z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia.
 • Postupy a podmienky poskytovania SS
 • Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie a postup pri uzatvorení zmluvy

DOSS - Dom sociálnych služieb n.o.

J. Majlátha 1111/1
077 01 Kráľovský Chlmec

Tel: 0911 504 222
Mobil: Ing. Pavol Horváth 0907 159 636
       Ing. Renáta Horváthová: 0908 376 955

E-mail: dossno@gmail.com

Napíšte nám